ArmádaŽádná země nemůže existovat bez velké a zkušené armády. Vždy se najdou takoví sousedé, kteří rádi loupí a drancují a není smutnější pohled než na vlastní spálenou zemi. Naopak pokud jste dost silní a porazíte svého nepřítele, získáte nejenom čest na bitevním poli, ale také množství zlata a další kořisti.

Vaše armáda se může skládat z mnoha druhů jednotek. Mezi nejdůležitější patří hrdinové a velitelé. To jsou jediné jednotky, které mohou velet při útoku, nebo vést posily spojencům (o útocích a posilách více viz Boj). Každá rasa může rekrutovat určité jednotky, k nimž se propracuje postavením příslušných budov. Přehledy dostupných jednotek pro každou rasu jsou přístupné na stránkách jednotlivých ras.

V nápovědě je u jednotek jednotlivých ras a v detailech jednotek položka "Kvalita pořízení" a "Kvalita udržování". Pro každou položku je uvedena hodnota v rámci dané rasy a hodnota v rámci všech jednotek (všech ras). Kvalita pořízení udává, jak je jednotka levná na pořízení (statistiková síla jednotky / poměr cena). Kvalita udržování udává, jak je jednotka levná na udržování (poměr statistiková síla jednotky / cena udržování). Tyto položky mají však pouze informativní charakter a jejich skutečné hodnoty se mohou od zde uvedených v závislosti na okolnostech velmi lišit (například podle postavených budov v zemi, získaných hrdinů, zvoleném terénu a dalších okolností).


Domobrana

Obyvatelé vaší země formují domobranu. Jsou to lidé, kteří se v případě ohrožení postaví na obranu vaší země. Dělají to zadarmo, neboť se živí jinou prací. Nepůjdou proto s vámi do žádného útoku na sousedy. Mají následující vlastnosti: 0{usi 3{osi 3{ziv 10{zve (čemuž odpovídá 2). Domobrana necvičí a nezískává zkušenost, a tak je vždy na 1. úrovni. Přesto se na ni vztahují bonusy hrdinů, obranných budov a kouzel.

Domobrana se skládá z více typů, které jsou pro danou rasu přirozené. V detailu domobrany je uvedeno procentní rozložení typů. Pokud část domobránců v boji zemře, v příštím boji se zformují noví (celkem jich ale bude méně, o počet mrtvých v předchozím boji), a poměr typů bude zachován (tedy pokud například všechna jízdní domobrana v boji zemře, v následujícím boji bude domobrana-jízda opět zastoupena, samozřejmě v menším počtu).

Počet členů vaší domobrany může být maximálně roven součtu aktuální produktivity všech vašich budov děleno čtyřmi. Pokud je menší nebo větší, když vás třeba přepadnou a část vám ji zabijí, tak se během pár kol změní na správný počet.


Hrdinové

Prvním hrdinou, kterého máte od začátku, jste vy sami – panovník. Další hrdinové vám mohou nabídnout své služby dobrovolně (viz níže), nebo si je můžete najmout mezi žoldáky.

Panovník

Vy, jakožto vládce země jste oproti normálním hrdinům nesmrtelní, a pokud zahynete v boji, tak jen ztratíte veškeré zkušenosti (level se vám vrátí zpět na 1). Na počátku hry nemáte krom nesmrtelnosti žádnou další schopnost. Ale po postavení Citadely si můžete jednu základních schopnost hrdinů zvolit. Další schopnosti můžete panovníkovi přidat po postavení Hradu a Hradu level 5. Při výběru schopností panovníka je možné zvolit jen ty, které mají vaši hrdinové (včetně těch čekajících na přijetí) nejvýše dvakrát.

Příchozí hrdinové

Hrdinové se ale do vaší země nevalí ze všech stran a každý tah je nějaká šance, že vám své služby některý z nich nabídne. Navíc vám své služby nabízejí jen určitou dobu – každé kolo je 5% šance, že si vše rozmyslí a svou nabídku stáhne a vy musíte počkat na dalšího. Když se ve světě proslechne, že ve vaší zemi bojuje už mnoho hrdinů a je zde velká konkurence, další přestanou chodit tak často a jsou méně schopní:

Počet hrdinů v armádě *
(bez panovníka)
Pravděpodobnost
příchodu
Počet
schopností
0 - 4tolik %, kolikátý rok je v centrále2
5 - 9 (bez gildy)0,3% + 0,01% * rok je v centrále1 ***
5 - 9 (s gildou **)2 x (0,3% + 0,01% * rok je v centrále)?1 ***
10 a více0,01%1 ***
*) Včetně hrdinů čekajících v centrále.
**) S postavenou Gildou hrdinů nenastavenou na produkci zkušeností.
***) Počet schopností bude 2, pokud máte méně než 5 hrdinů se dvěma či více schopnostmi.

Pokud se v Centrále nabízí více hrdinů zároveň, pravděpodobnost příchodu dalšího hrdiny se počítá, jako byste měli nabízející se hrdiny najmuté.

V tomto případě nemá hráč žádného jiného hrdinu, než panovníka, proto se pro pravděpodobnost nabídky dalšího hrdiny počítá, jako by měl tyto 4 hrdiny najmuté, a šance na příchod je tedy stále rovna dni v centrále. Pokud by hráč měl už dva hrdiny v armádě, šance by byla 0,3% / 0,6% (viz tabulka výše).

Velitelé

Velitelé jsou jediná jednotka schopná vést útok, kterou můžete přímo narekrutovat. Jejich stálá cena je 1M{zla. Hrdinové mají však navíc jednu nebo více schopností, které pomáhají v boji, vyrábí suroviny či umožňují sesílat kouzla, proto jsou velitelé více využívaní až při několikanásobném útoku za přepočet.

Schopnosti hrdinů

Přehled základních schopností hrdinů je zde. Dále mohou mít hrdinové (kromě panovníka) i vedlejší schopnosti – pravděpodobnost výskytu této schopnosti je 20% oproti klasickým schopnostem (25% u žoldáků) a efekt těchto schopností je často úzce zaměřený (například zvýšení síly určitého kouzla). Seznam těchto vedlejších schopností hrdinů najdete zde. Cena, za kterou vám hrdinové nabízejí služby, závisí na počtu jejich schopností a na bohatství vaší země:

Počet schopností Bohatství země1M10M100M1G
195K{zla100K{zla160K{zla720K{zla
2230K{zla250K{zla390K{zla1,8M{zla

Pozn.: Hrdinové, kteří poskytují bonus proti určité rase, dávají dvojnásobek v případě, když má daná rasa v boji proti tvé rase lepší armády (dle popisku u každé rasy v nápovědě).

Vylepšení hrdinů

Přízeň bohů lze využít na zvýšení levelu hrdinů (včetně panovníka a legendárních hrdinů). Cena zvýšení je (aktuální_level^3)*1.500{pri. Pokud má hrdina již nasbíráno několik procent zkušeností na další level, cena zvýšení se o dané procento sníží. Maximálně lze takto zvýšit level hrdiny na 17. K ceně hrdiny se připočítá polovina zaplacené přízně bohů, v případě hrdiny s nesmrtelností pouze třetina. Pokud bude nesmrtelný hrdina zabit, ztratí i takto získané levely.


Vlastnosti armády

Všechny jednotky stejného druhu se sdružují do skupinek. Výjimku tvoři výše zmínění hrdinové a velitelé, kteří jsou jedineční a tvoří samostatné skupinky. Když kliknete na část Armáda, octnete se v první podčásti Přehled. Zde vidíte seznam svých skupin jednotek. Vidíte kolik máte daných jednotek a jaké mají vlastnosti a náklady. Na začátku hry máte jen jednu skupinku a to jste vy – hrdina. Přehled lze tlačítky přepínat mezi funkcemi Stručný, Podrobný aj. Na obrázku je použit Podrobný přehled:

Význam jednotlivých vlastností jednotek:

VlastnostZnačkaEfekt
Útočná síla{usiUrčuje, jaké bude jednotka způsobovat zranění v boji při útoku na nepřátelské území.
Obranná síla{osiUrčuje, jaké bude jednotka způsobovat zranění v boji, když brání svoji zemi, nebo když byla vyslána jako posila nějakému spojenci.
Životy{zivUrčují, jak velké zranění jednotka přežije.
Rychlost{zveNa rychlosti závisí, v jakém pořadí budou jednotky v boji útočit.
Celková vojenská sílaCelková vojenská síla je kombinací všech parametrů jednotky, počítá se z ní vojenská síla zemí.

Schopnosti armády

VlastnostZnačkaEfekt
Úder ze záhrobí{silI když jednotka během boje zemře, stále zraňuje v plném rozsahu.
I v případě, že zemře celá skupina, jednotka stále útočí, dokud neskončí boj.
Zuřivost{zurV každém kole se zvýší zranění způsobené touto jednotkou o 15%. Zvýšení se mezi sebou násobí.
První úder{prvJednotka má jeden útok navíc na začátku prvního kola, pří kterém útočí pouze s poloviční silou. Více jednotek s prvním úderem se řadí standardně podle rychlosti.
Odolnost{odoV prvním kole souboje obdrží jen polovinu zranění.
Ničení{nicVětší šance na zničení budov při útoku.
Rabování{rabPři útoku poškodí větší část území a zajistí větší zisky.
Magické štíty{masV boji je 80% šance na plné vykrytí zranění.
Vytrvalost{vytPři útoku na velkou vzdálenost jsou postihy za únavu menší.1
Nestálost{nesPo souboji zemře tolik procent přeživších jednotek s touto vlastností, kolik jich padlo v boji. Maximálně takto zemře 25% přeživších jednotek.
Regenerace{regPo souboji 0-50% (nejčastěji kolem 25%) padlých jednotek s touto vlastností znovu ožije.

Typy jednotek a bonusy

Každá jednotka je nějakého typu – pěchota, jízda, létající atd. Jedna jednotka může mít typů více najednou. Typ jednotky nepřináší žádné výhody, ale obvykle jízda a letecké jednotky jsou rychlé a mají vytrvalost, draci jsou velmi silní, vytrvalí a mají schopnost ničení apod.

Všechny jednotky ale mají bonus proti nějakému typu jednotky. Pokud útočí na daný typ jednotky, udělují mu větší zranění a zároveň od něj obdrží méně zranění. Například kopiníci a halapartníci mají velký bonus proti jízdě, nebo třeba lučištníci mají bonus proti létajícím nestvůrám. Některé jednotky mají více než jeden typ, což je nevýhoda, neboť více nepřátel na ně má bonusy, tyto jednotky jsou ale silnější, než jejich kolegové s jedním typem. Andělé a ďáblové nemají žádný typ, tedy vždy udělí plné zranění a nikdo na ně nemá bonusy.

Přehled typů jednotek


PěchotaJízdaZvířeNemrtvýElementálDrakStrojLétající


Výpočet zranění při boji dvou jednotek


( 1 + součet_bonusů_proti_bránící_jednotce ) / (1 + součet_bonusů_proti_útočící_jednotce )
Bonusem se rozumí část navíc, kterou má jednotka proti danému typu – u 1,5× zranění je tedy bonus 0,5.


Rekrutování jednotek

Nejběžnější způsob získávání armády je rekrutování. V části Armáda klikněte na podčást Rekrutovat. Zobrazí se vám tabulka s jednotkama přístupnýma vaší rase. V závislosti na postavených budovách a jejich levelech budou některé jednotky dostupné a jiné ne.


Vysvětlivky:
Parametry – celková síla jedné jednotky tohoto druhu.
Cena – cena jedné jednotky tohoto druhu. Kromě zlata to bývají různé druhy zbraní a výstroje.
Plat – množství surovin, které jednotka spotřebuje za jeden tah.2
Máš – počet jednotek tohoto druhu, které již jsou ve vaší armádě.
Max – maximální počet jednotek, který můžete nakoupit tento tah. Záleží na dostupných surovinách ve skladech, popř. při rekrutování ve velkém i na omezení nad tabulkou (Toto kolo můžeš naverbovat až XXX).
Ok – maximální počet jednotek, které můžete narekrutovat, aby skupině neklesl level.
Kolik – zde vepište požadovaný počet rekrutovaných jednotek a potvrďte tlačítkem Naverbuj.

Když narekrutujete nový druh jednotek, jejich počáteční level je 1 a mají 0 zkušenosti. Pokud ale naverbujete nové jednotky druhu, který už máte, klesne zkušenost skupinky o příslušný počet zkušeností. Tím samozřejmě může klesnout i úroveň a jednotky můžou tedy i oslabit.
Př.: Máte 40 lučištníků se zkušeností 600 a naverbujete 20 nových lučištníků. Nová zkušenost tedy bude (40*600+20*0) / (40+20) = 24000 / 60 = 400 a zůstanou tedy na 2. levelu.

Jediná možnost, jak narekrutovat jednotky na vyšším levelu, než prvním, je postavení Vojenské školy. Cena jednotky se ale přepočte jen na zlato a každý level je dražší o 20% než předchozí.

Dobrovolný příchod jednotek a vyvolávání

Kromě již výše zmíněných žoldáků jsou ještě dvě možnosti, jak získat jednotku. Občas se stane, že kromě hrdinů se vám v Centrále nabídne za výhodnou cenu i skupina jednotek. Oproti tomu vyvolávání je nejvíce využívaná metoda získávání jednotek u magicky založených ras. Více v následující části magie.

Omezení rekrutování

Obyvatelé země, poskytující zázemí pro rekrutování jednotek, ale neposkytují neomezeně rekrutů pro nové jednotky. Každé kolo je možné rekrutovat jednotky v celkové síle 10.000. Tato hodnota se zvedne o 1 za každých 200K bodů bohatství i každých 500 bodů celkové síly armády. Samozřejmě se při rekrutování počítá síla jednotek na levelech, na kterých je verbujete, ne na levelech, na které se dostanou po vstupu do armády (tedy reálně můžete zvýšit svoji sílu za tah o 6-10krát více než je zde uvedená hodnota). Při rekrutování jednotek na vyšších levelech pomocí Vojenské školy se nepočítá celá síla rekrutované jednotky, ale pouze 10% navíc za každý level, místo 20ti%. Do dalšího tahu se přenese 66% možné síly k rekutování. Toto omezení by nijak nemělo narušit běžné zbrojení, pouze zamezuje instatnímu pořízení obrovské armády, kterou země nemůže uživit.


Výcvik a zkušenost

Jak jednotky procházejí výcvikem a bojem, zdokonalují se a jsou stále lepší. První tři vlastnosti ({usi, {osi a {ziv) i celková síla {cel (počítající se do statistik a slávy země) se zlepšují postupem času, jak jednotka získává zkušenosti ({axp). Jednotky mají stejně jako budovy úrovně (levely) a při přestoupení na vyšší level se jejich síla a životy zvednou přibližně o 20% oproti předchozímu levelu (na levelu 11 je to jen 18%, na levelu 12 jen 15% a od levelu 13 pouze 10%). Zkušenosti získávají jednotky hlídkami v panství, to jim poskytuje 3{axp za kolo. To není ani zdaleka dostatečné pro rozvoj armády, ale postavení Cvičišť, Vojenské školy nebo Kasáren poskytne větší množství zkušenosti za kolo. Tuto zkušenost dostanou vždy všechny skupinky jednotek. Jednotky získávají zkušenost také v boji. Na čím vyšším levelu jednotka je, tím víc zkušenosti potřebuje na další level, viz. následující tabulka:

LevelPotřebné zkušenostiBonus k {usi, {osi, {ziv a {cel
10 - 199{axp-
2200 - 599{axp+20%
3600 - 1.399{axp+20%
41.400 - 2.999{axp+20%
53.000 - 6.199{axp+20%
66.200 - 12.600{axp+20%
712.600 - 25.399{axp+20%
825.400 - 50.999{axp+20%
951.000 - 102.199{axp+20%
10102.200 - 204.599{axp+20%
11204.600 - 409.399{axp+18%
12409.400 - 818.999{axp+15%
n(2n-2)*100 - (2n-1)*200-1{axp+10%

Síla armády

Síla vaší armády je důležitým ukazatelem, neboť ji často budete porovnávat se silou armád vašich nepřátel. V centrále vidíte sílu vaší armády a sílu vaší domobrany. Ve statistikách a informacích o zemích se uvádí vojenská síla, což je součet síly armády a síly domobrany dané země.

Síla vaší armády se počítá tak, že se sečte celková síla všech vašich skupin jednotek (nepočítá se skupinka domobrany) a přičte se 150 za každý bod maximální produktivity cechů na vašem území. Síla domobrany je celková síla skupinky domobranců (celková síla jednoho domobrance je 2). Proč se počítá zvlášť domobrana a zvlášť zbytek? Protože na domobraně nezávisí sláva a tedy daně – zatímco na ostatním ano.

Dále v Detailech země najdete sílu útočnou a obrannou – z nich se počítá síla zraňujících bojových kouzel (blesk, šipka chladu atp.) a na útočné síle závisí účinky úspěšného útoku – naopak vysoká obranná síla i v případě neúspěšné obrany trošku sníží účinky útoku. Obranná síla armády se počítá jako průměr obranné síly a životů všech jednotek i domobrany (včetně bonusů z hrdinů, staveb atd.), útočná síla armády se počítá jako průměr útočné síly a životů všech jednotek mimo domobrany (včetně bonusů z hrdinů atd.).

Zocelení armády

Armády jsou o něco silnější po každém alespoň trochu krvavém boji (tedy když má tvá armáda nějaké ztráty). Armádě se po každém boji zvýší síla o:
0,07 * ztracená_síla_tvé_armády * (1 + 4 * ztracená_síla_soupeřovy_armády / síla_tvé_armády_na_počátku_boje )
Číslo v závorce může dosáhnout maximálně hodnoty (1 + 1), tedy 2. Výsledek je v {cel, což se přímo připočte k síle armády.
Získaná zocelení z jednotlivých bojů se prostě sčítají – tedy např. když první den získáte zocelení 7K{cel a druhý den 13K{cel, výsledné zocelení bude 20K{cel.

  • Tedy armáda získá na trvalo 7-14% ze svých ztrát během boje. Například pokud armáda o síle 400K{cel prohraje se ztrátami 25% aniž by soupeře zranila, bude získané zocelení 7% ze ztrát, tedy 7K{cel. Pokud ale zabije soupeři 100K{cel či více, získá 14K{cel zocelení.
  • Do ztracené síly armády se nepočítají jednotky zregenerované po boji, ani žádné bonusy či postihy, pouze celková síla těchto jednotek. Do zabité síly soupeřovy armády se počítá zocelení a oslabení za posily i vzdálenost.
  • Ze získaného zocelení se počítá bonus k síle jednotek: zocelení / aktuální_síla_armády_z_detailů [*100%]. Tedy například pokud země při všech dosavadních bojích získala 50K{cel zocelení a má sílu 1M{cel, bude bonus 5%.
  • Je zřejmé, že pokud země výrazně nazbrojí, bude bonus ze zocelení nižší (výsledná síla zocelení {cel zůstane zachována, tedy zbrojením země nijak tratit nebude).
  • Zocelení přidává bonus k síle a životům jednotek, podobně jako vysoká čest, násobí se se všemi ostatními bonusy (tedy sílu a životy zvýší přímo o bonus).
  • Je-li aktuální_síla_armády_z_detailů nižší, než (aktuální_rok - 20) * 20.000, bere se místo ní právě tato hodnota. Není tedy možné v závěru věku se slabou armádou dosáhnout astronomických bonusů.
  • Přičítá se pouze k vlastní armádě, tedy posily obdrží bonusy ze zocelení své země.
  • Zocelení se počítá do síly země, v detailech je uvedeno jako samostatná položka. Nezvyšuje však slávu země (stejně jako domobrana).

Žoldáci

Pokud chcete do své armády naverbovat již zkušené žoldáky, v části Armáda najděte podčást Žoldáci. Zde vidíte přehled žoldáků, kteří se vám nabízejí, jejich počáteční levely a schopnosti.

Najímaní žoldáků funguje jednoduše, nabídnete jim nějakou přízeň bohů ({pri) a to se vám odečte, případně můžete během dne nabídku libovolně zvyšovat. Během přepočtu dostane jednotku ten panovník, který nabídl nejvíce přízně bohů a zároveň přesáhl příslušnou minimální nabídku za určenou jednotku. Ostatní dostanou zpět své suroviny v plné výši (ve stejné době jako zisky z tržiště a karavany). Vítěz pak jednotku ještě musí přijmout zadarmo v Trůnu, kde se hráči normálně nabízejí jednotky a hrdinové (to aby například hned první den nezemřela v boji sama doma).

Level a počet žoldáků nabízejících své služby závisí na počtu a velikosti zemí ve světě. Takže na začátku bude své služby nabízet jeden hrdina a nějaké malé množství jednotek na malém levelu a postupem času jich bude přibývat a budou zkušenější. Jednotky, které nebyly vydraženy, zůstanou do dalšího dne s pravděpodobností 75% a zároveň sníží své požadavky o 0-20%.

Maximální počet schopností žoldáckých hrdinů je 3, s případnou nesmrtelností jako čtvrtou schopností (šance, že se takový hrdina objeví je ale minimální – přibližně 0,004%{:-)).

Pokud hráč úspěšně vydraží žoldáckého hrdinu, započítá se zaplacená částka do bohatství země (a to i v případě, že hrdina ještě čeká na přijetí do služeb hráče).

Legendární hrdinové

Někdy mezi 30. a 60. rokem věku se náhodně v nabídce Žoldáků postupně objeví 6 legend. Jsou to hrdinové, kteří kromě Nesmrtelnosti ({nem) oplývají ještě čtyřmi dalšími schopnostmi. Toto jsou nejlepší možní hrdinové, které ve hře uvidíte. Jména a schopnosti, které budou legendy mít, budou viditelné od 5. roku věku v části Žoldáci. U legendárních hrdinů neplatí pravidlo, že pokud je nikdo nekoupí, jejich nabídka může zmizet – legendy nabízejí své služby, dokud je někdo nekoupí.

Automatické snižování nabídky u žoldáckých hrdinů

Stejně jako hrdinové, ani žoldáci nemají rádi přílišnou konkurenci a proto, když v armádě máte už 6 hrdinů (včetně panovníka), k příchodu k vám je může přesvědčit pouze výrazně větší obnos, než od zemí s málo hrdiny. Neboli účinek vaší přízně bohů klesá o 5% za každého hrdinu nad prvních 5 do prvních 10ti plus navíc o 10% za každého hrdinu nad prvních 10, počítají se i hrdinové čekající na přijetí v centrále. Tyto postihy se mezi sebou násobí (takže například, pokud máte 12 hrdinů včetně panovníka, vaše přízeň má pro hrdiny cenu jen 0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,9*0,9 = 0,63 - tedy jen 63%). Toto snížení efektu samozřejmě platí jen pro rozhodování hrdinů, ke komu půjdou – pokud odmítnou, vrátí se vám původní obnos přízně.

Na obrázku je detail žoldáka-hrdiny Gimlika Hadobijce z obrázku výše. Hráč už má 7 hrdinů, proto je nabídka automaticky snížena na 90,25%. Pokud by chtěl hráč přidat přízeň ke své nabídce, aby přesáhl minimální cenu, použije možnosti Přidat. V opačném případě se mu o přepočtu vrátí plná suma zlata, tedy 50{pri.


Andělé a ďáblové

Pokud má hráč přebytek přízně bohů ({pri), může ji využít na přivolání těchto speciálních jednotek. Oproti normálním jednotkám jsou několikanásobně dražší, ale mají dvě výhody – nesmrtelnost ({nem když zemřou, pouze ztratí zkušenosti) a absenci jakéhokoliv typu (bonusy na ně tedy nemají vliv). Anděle mohou přivolat lidé, vznešení elfové a trpaslíci, ďábly skřeti, nekromanti a temní elfové. Není mezi nimi žádný další rozdíl.

Andělé a ďáblové mohou vést armádu do bitvy podobně jako velitelé, ale zkušenosti získávají a ztrácejí jako normální jednotky. K jejich přivolání je potřeba Hrad. Pořídit se dají v Armáda => Rekrutovat za 1.000{pri. Jejich parametry jsou: průměrně 5.000{usi 5.000{osi 5.000{ziv 75{ryc a zhruba 5.000{cel.

1) Vytrvalost zmenšuje oslabení jednotek – oslabení = ( s + (100-s) * (s/100)^2 ), kde s je oslabení ostatních jednotek. Tabulka vytrvalosti vypadá přibližně:

VzdálenostOslabení jednotek naOslabení vytrvalých na
1-8100%100%
995%100%
1090%98%
1186%96%
1281%93%
1377%91%
1474%88%
1570%85%
2054%67%
3032%39%
5012%13%

2) Pokud udržování skupiny jednotek stojí např. 30,6{man, zmizí ze skladů 31{man. Zbylá část many (0,4{man) se vrátí v podobě zlata v ceně 900{zla = 1{man. V případě 0,4{man vám tedy bude navráceno 360{zla.