PolitikaAč můžete ve světě Vojevůdců a čarodějů hrát sami za sebe, je to velmi nevýhodné z několika hledisek. Když nejste v žádné alianci, je větší šance, že se do vaší země přiřítí několikanásobně silnější agresor s jediným záměrem – oloupit vás o vaše pracně vydělané suroviny. Další velkou nevýhodou je, že se připravujete o poznávání nových taktik, strategií, ale hlavně ostatních hráčů. Proto se nebojte a i když nikoho neznáte, zažádejte slušně, a nejlépe s průvodním dopisem, o místo v alianci, která ještě není plná. Hlavu vám nikdo neutrhne{:-)


Aliance

Aliance je základním seskupením hráčů. V alianci může být až 6 hráčů, z nichž většinou zakládající člen je jejím vůdcem. Základními výhodami členství v alianci, oproti bytí mimo ni, je možnost:

 • Posílání a přijímání surovin a vojenských posil.
 • Posílání a přijímání zlodějských ochran a magických štítů.
 • Sdílení informací a lepší možnosti komunikace mezi členy.
 • Možnost účastnit se bojů o vítězství na konci věku.


Založení nové aliance

Vyberte jméno dlouhé 3-20 znaků, složené jen ze znaků abecedy, mezer a pomlček. Samozřejmě nelze založit dvě aliance stejného jména (bez ohledu na velikost písmen). Pozor, nemůžete založit novou alianci, pokud jste na začátku dne v nějaké byli.

Vstup do existující aliance

Stačí najít vybranou alianci a podat žádost o vstup. Vůdci vybrané aliance přijde poštou upozornění a jen on rozhodne o vašem přijetí či nepřijetí. Je tedy vhodné předem se s vůdcem této aliance domluvit a naopak není příliš perspektivní pokoušet se vstoupit do plné aliance (s 6 členy). Pozor, nemůžete vstoupit do nové aliance, pokud jste na začátku dne v nějaké byli.

Opuštění aliance

Po odchodu z aliance je třeba zůstat bezaliančním jeden přepočet za každých celých 100M ze statistického bohatství země v daný den (tedy bohatství ve statistikách / 100M přepočtů, zaokrouhleno dolů; například země s bohatstvím 390M musí vyčkat jako bezalianční 3 přepočty).

Řadový člen

Řadový člen se může zapojit do volby vůdce aliance a prohlížet aktuální seznam členů aliance, ve kterém je i jejich poslední přihlášení a případné zmražení. K opuštění z aliance stačí kliknout na tlačítko Vystoupit z aliance v podsekci Aliance.

Volby

Je několik typů vlády, které rozhodují o způsobu volby vůdce:
Demokracie – každý člen má jeden hlas, vůdcem se stává člen s nejvyšším počtem hlasů.
Aristokracie – každý člen má tolik hlasů, kolik odpovídá jeho titulu – zeman má jeden hlas, baron dva, hrabě tři, vévoda čtyři. kníže pět a král šest – vůdcem se stává člen s nejvyšším součtem hlasů.
Absolutismus – každý člen má sice jeden hlas, ale nemá žádný účinek, vůdce zde nejde změnit (kromě dobrovolného odchodu vůdce)
Pokud v jakémkoliv typu vlády odejde vůdce z aliance, přebírá vůdcovství člen s nejvyšším počtem hlasů.

Vůdce aliance

Vůdce je volen členy aliance. Může měnit způsob vlády, přijímat a vyhazovat členy, vyhlašovat a rušit války aliance a zjišťovat vojenské i ekonomické detaily členských zemí. Dále může změnit ikonku aliance (buď vybrat z předvytvořených nebo nahrát obrázek vlastní výroby – formát GIF velikosti maximálně 1kB), popis aliance (charakteristika aliance přístupná všem zemím) a alianční vývěsku (ta se zobrazuje v důležitém fóru). Také může mazat všechny příspěvky v důležitém i nedůležitém aliančním fóru. Navíc nastavuje práva členů a může tím tak jmenovat své zástupce, rádce a pobočníky.

Práva členů

Vůdce může každému z členů přidělit libovolné z těchto práv, po změně vůdce jsou práva všem členům odebrána a nový vůdce si musí nastavit svá.

 1. Náborový rádce – přijímání a odmítání členů
 2. Alianční popravčí – vyhazování členů
 3. Správce aliance – mazání ve fórech, úprava vývěsky
 4. Politický rádce – úprava ikonky a popisu aliance, vyhlašování a rušení válek
 5. Vojenský rádce – prohlížení vojenských detailů
 6. Ekonomický rádce – prohlížení nevojenských detailů
 7. Zpravodajský rádce – čtení a zápis do aliančního zápisníku
(Pokud má hráč práva 5 i 6, může v detailech aliančních zemí prohlížet i levely a produktivitu jednotlivých staveb. Má též možnost prohlížet zprávy poslů všech zemí aliance v přehledu členů. Lze zobrazit zprávy dnešní, včerejší a předvčerejší. Zprávy lze zazálohovat do aliančního zápisníku. V hráčově zemi po použití tohoto nástroje zůstávají zprávy nepřečtené.)

Alianční a mezinárodní fóra

Při členství v alianci máte k dispozici alianční nedůležité a alianční důležité fórum. Kdykoliv se v těchto fórech či v poště objeví nový příspěvek, zobrazí se na levé herní liště počet nových zpráv s odpovídající ikonkou. Nové příspěvky jsou navíc barevně odlišeny. Dále je všem hráčům k dispozici několik mezinárodních fór pro různé účely, které jsou popsány v seznamu těchto fór. Jakékoliv z těchto fór si můžete Oblíbit – v jejich seznamu se vám budou objevovat počty nových příspěvků, stejně tak se budou nové barevně odlišovat.

Hráči, kteří budou psát nevhodné příspěvky na veřejná fóra, dostanou zákaz zapisování do všech veřejných fór v délce trvání dle vážnosti svého prohřešku (od několika dní po celé týdny). Za opakované prohřešky budou tresty ještě delší, za nejvážnější může hráč přijít o svoji zemi. Proto si před zápisem do fóra pečlivě přečtěte, co do něj patří, ať se případným trestům vyhnete.

Změny uvnitř aliancí

Složení aliancí, jak je vidí ostatní, se během dne nemění – stejně jako se nemění síly zemí ve statistikách a podobně. Pokud opustíte alianci, jste oficiálně až do přepočtu jejím členem; pokud do nějaké vstoupíte, jste až do přepočtu bezalianční. I dokonce pokud je aliance rozpuštěna, zůstane ve statistikách až do dalšího dne v původním stavu. Výjimkou je změna vůdce aliance – ta se okamžitě projeví a vidí ji i ostatní. Další výjimkou je prvních 9 roků věku – změny v aliancích jsou vidět okamžitě, ulehčuje to hráčům orientaci ve volných místech v aliancích. Všechny tyto věci zůstávají ve statistikách, novinkách, na mapě, na veřejných fórech. Naopak v sekcích Volby, Členové, Důležité fórum a Nedůležité fórum je všechno aktuální.


Bonusy od bohů pro aliance

Zisky přízně bohů ({pri) hráčů v alianci přidají celkový bojový bonus pro všechny členy. Následní utracení přízně hráčem na tyto bonusy nemá vliv.

 • Bonus je +X% k boji ({usi{osi{ziv), cílené magii i zlodějským akcím.
 • Zisky přízně se dělí do pěti skupin: bojové zisky (tebou zbořené stavby i slzy bohů a zabité jednotky), bojové ztráty (tobě zemřelé jednotky a padlé stavby), cílená magie, zlodějské akce a žebříčky. Zisky z vyznamenání a nákupy přízně se do aliančních bonusů nepočítají.
 • Obdržený bonus se počítá pro každou skupinu zvlášť (a zaokrouhluje se na jedno desetinné místo):
  Zisk přízně v dané skupiněNutná přízeň za toto +1%Bonus
  1K{pri+1K{pri+1%
  3K{pri+2K{pri+2%
  6K{pri+3K{pri+3%
  10K{pri+4K{pri+4%
  15K{pri+5K{pri+5%
  ...
  {pri
  ...
  +nK{pri
  ...
  +n%
  Celkový bonus je součtem bonusů z jednotlivých skupin.
 • Skupiny cílená magie a zlodějské akce mají poloviční limity na zisk bonusů (500{pri, 1,5K{pri, 3K{pri atd.).
 • Bonusy se budou načítají pouze do začátku stavění slz bohů, poté se již nemění (zůstanou stejné až do konce věku).
 • Členové aliance vidí kompletní rozpis hodnot v Politika => Bonusy, ostatní najdou ve statistikách jen součet bonusů.

Války

Vyhlášení války nemá ve hře žádnou hmatatelnou výhodu, jen v případě platné války zvyšuje zisky cti z útoků a naopak její ztráty snižuje (podrobněji viz Boj – Pravidla boje). Čestnější aliance a země k tomuto kroku dozajista přistoupí, ti zákeřnější budou plenit bez varování. Válku je možné vyhlásit pouze aliancí jiné alianci.

Válku za alianci vyhlašuje její vůdce (nebo jím jmenovaní pobočníci). Každá aliance může mít najednou vyhlášeny maximálně tři války (a jsou-li tři války aktivní, je třeba vyčkat, dokud zrušená válka nezmizí – tedy do přepočtu). Války jsou platné pouze vyhlášené vámi soupeřící alianci, nikoliv vyhlášené soupeřem (tedy: vyhlásí-li někdo válku vám a vy jemu ne, nebudete mít vyšší zisky cti).

Válku je možné vyhlásit jak normálně (soupeř se o ní okamžitě dozví), tak skrytě – je neviditelná pro ostatní až do přepočtu, kdy bude automaticky vyhlášena (tj. má stejný efekt jako válka vyhlášená těsně před přepočtem). V platnost válka (co se týče menších ztrát / vyšších zisků cti) vejde až o dalším přepočtu – až na tyto výjimky:

 • Nová válka proti soupeři vejde v platnost pouze když na něj o následujícím přepočtu nepůjdou žádné útoky. Pokud útoky proběhnou, tato nově vyhlášená válka (z vaší strany) bude zrušena.
 • Pokud šel o přepočtu na vaši alianci útok od soupeře aniž byste vy útočili na něj, vaše čerstvě vyhlášená válka proti tomuto soupeři vejde v platnost okamžitě (a vy hned budete získávat více cti; válku můžete vyhlásit i skrytě).
 • Pokud je válka vyhlášená soupeřem platná a nešly proti němu z vaší aliance poslední přepočet žádné útoky, je opět čerstvě vyhlášená válka proti tomuto soupeři vejde v platnost okamžitě.
 • Jako útok se počítá jakýkoliv typ útoku: vojenský, cílená magie či zlodějská sabotáž (u které byl odhalen původce).
 • Počátkem stavění slz jsou všechny války zrušeny. Až do konce věku není možné válku vyhlásit a při útocích se již nikdy neztrácí čest (nicméně zisky cti se nezvyšují).

Klany

Momentálně klany (= seskupení aliancí) neexistují. Možná se v budoucích věcích vrátí, nechme se překvapit.


Zápisník

V podčásti Zápisník máte přístup ke svým, potažmo aliančním poznámkám (pokud disponujete aliančním právem č.7), které můžete ještě rozdělit do skupin Smlouvy, Plány, Informace a Ostatní. Jednoduše tak můžete mít přehled o plánu výstavby vaší země, výpisy armád nepřátel a smlouvy s ostatními aliancemi, vše hezky přehledně. Počet záznamů není v žádném ze zápisníků omezen.